Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2011

reizal
18:23
Jak więc widać to prawda co powiedziała nie do końca szanowna Elżbieta Jakubiak, której zarzucono to, że to dzięki przedsiębiorcom dostaje ona swoją pensję – “To nieprawda! Wypracowuję ją jako urzędnik państwowy, wydając panu zaświadczeni, by mógł pan prowadzić działalność gospodarczą, przygotowując działkę do inwestycji i tak dalej. W sumie to ja panu pozwalam pracować.” - żyj tu w takim kraju
Reposted byim-youre-poison im-youre-poison

April 01 2011

reizal
21:14
0920 55bb
Reposted from18alexa18 18alexa18
reizal
21:10
Reposted fromczochrak czochrak
reizal
20:58
2610 2362
Reposted fromplazzmm plazzmm
reizal
20:48
3874 2337
Reposted fromsoupenfrassper soupenfrassper
reizal
09:55
Witam =D
reizal
09:55
dajesz!

March 27 2011

07:59
0975 d182
Reposted fromhanmae hanmae

March 26 2011

reizal
16:09
"My mother had me tested"
Reposted fromcelaeno celaeno
reizal
16:05
1250 cea7
Reposted fromrafil rafil
16:02
3504 3052 500
Reposted fromasada-santohei asada-santohei
reizal
15:58
reizal
15:57
2316 8307
Reposted fromnieuczesana nieuczesana
reizal
15:54
2529 4ebf
Reposted fromcolicab colicab
reizal
15:48
3324 be7d 500
Reposted fromQualinestii Qualinestii
reizal
15:45
reizal
06:49
4618 1e18 500
Reposted fromblond blond

March 25 2011

reizal
21:03
8246 4084
Reposted from654675674 654675674
reizal
21:00
8789 bfda
Reposted fromzurow zurow
reizal
20:59
8838 c068
Reposted fromzurow zurow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl